DROGOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ( skrót DOPR ) jest organizacją skupiającą ludzi, którym bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest obojętne. Powstał, aby propagować ideę społecznego ruchu ratownictwa drogowego. Działamy na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach oraz współpracujemy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Naszym obszarem działalności jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w ogólnym rozumieniu ( np. zasłabnięcia, skaleczenia, zadławienia) osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, realizowane na dwóch płaszczyznach:
– prewencyjnej, polegającej na prowadzeniu kampanii edukacyjnych na temat zagrożeń w ruchu drogowym, promowaniu zasad bezpiecznego ruchu drogowego, przeprowadzania szkoleń z zachowania się na drodze oraz w sytuacjach zagrożenia, przeciwdziałanie tym zagrożeniom poprzez patrolowanie dróg i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odpowiednim służbom. A także szkolenie z zakresu PPP.
– operacyjno – ratunkowej, polegającej na bezpośrednim ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez działających w strukturach DOPR ratowników.
Wśród członków DOPR są ludzie, którzy zawodowo zajmują się ruchem drogowym: kierowcy, motorniczowie, maszyniści a także ludzie, którzy na co dzień kształtują politykę bezpieczeństwa na drogach: instruktorzy, policjanci, inspektorzy, ratownicy. Są to osoby, którym bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pasażerów transportu publicznego jest bardzo bliskie, którzy aktywnie włączają się w poprawę tego bezpieczeństwa.

 

logo